ورود به سایت

کوکی‌ها باید در مرورگر شما فعال باشندراهنمایی دربارهٔ «کوکی‌ها باید در مرورگر شما فعال باشند»
بعضی از درس‌ها ممکن است به مهمان‌ها اجازهٔ دسترسی بدهند

برای اولین بار به این صفحه آمده‌اید؟

If you are interested in our free online Hermeneutics course offered in Spanish, please click create new account below.

Si estás interesado en nuestro curso gratuito de hermenéutica bíblica ofrecido en español, sigue los siguientes pasos:

  1. Haz clic en el siguiente enlace para crear una cuenta.  https://campusnet.sebts.edu/.
  2. Luego, inicia la sesión en Leyendo e Interpretando la Biblia donde podrás iniciar tu curso.

NOTE: If you are an incoming or current SEBTS student, please do not create an account here.